Hager Univers

Ener­gie­verdeling is de ba­sis van elk ge­bouw. Hoofd­ver­de­lers, on­der­ver­de­lers en scha­kel- en verdeelin­rich­ting moe­ten daar­om ro­buust, be­trouw­baar en vei­lig zijn. Net zo be­lang­rijk? In­stal­la­tie­ge­mak. De Uni­vers N HS kent tal­rij­ke mon­ta­ge­voor­de­len waar­door je een­vou­dig het meest pas­sen­de ver­deel­sys­teem voor jouw pro­ject bouwt. Tot en met liefst 1600 A. An­de­re voor­de­len van dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem? Het le­vert op­ti­ma­le pres­ta­ties en is ener­gie­zui­nig.

Energieverdeling tot en met 1600 A (utiliteitsbouw)

Dank­zij prak­ti­sche mo­du­lai­re bouw­groe­pen en slim ont­werp zet je de ver­de­lers niet al­leen snel in el­kaar, je klant pro­fi­teert ook van de flexi­bi­li­teit die Uni­vers N HS biedt. Onze ener­gie­ver­de­lers zijn mak­ke­lijk uit te brei­den en kun­nen zo in de toe­komst mee­groei­en met een be­drijfs­uit­brei­ding, de komst van nieu­we tech­no­lo­gie of com­plexe­re wen­sen van je klant. Kort­om: Uni­vers N HS is de so­li­de en voor­al vei­li­ge ba­sis voor elk pro­ject in uti­li­teit.

Zakenpartners AVO Verdelerbouw