Hager Univers

Ener­gie­verdeling is de ba­sis van elk ge­bouw. Hoofd­ver­de­lers, on­der­ver­de­lers en scha­kel- en verdeelin­rich­ting moe­ten daar­om ro­buust, be­trouw­baar en vei­lig zijn. Net zo be­lang­rijk? In­stal­la­tie­ge­mak. De Uni­vers N HS kent tal­rij­ke mon­ta­ge­voor­de­len waar­door je een­vou­dig het meest pas­sen­de ver­deel­sys­teem voor jouw pro­ject bouwt. Tot en met liefst 1600 A. An­de­re voor­de­len van dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem? Het le­vert op­ti­ma­le pres­ta­ties en is ener­gie­zui­nig.

Energieverdeling tot en met 1600 A (utiliteitsbouw)

Dank­zij prak­ti­sche mo­du­lai­re bouw­groe­pen en slim ont­werp zet je de ver­de­lers niet al­leen snel in el­kaar, je klant pro­fi­teert ook van de flexi­bi­li­teit die Uni­vers N HS biedt. Onze ener­gie­ver­de­lers zijn mak­ke­lijk uit te brei­den en kun­nen zo in de toe­komst mee­groei­en met een be­drijfs­uit­brei­ding, de komst van nieu­we tech­no­lo­gie of com­plexe­re wen­sen van je klant. Kort­om: Uni­vers N HS is de so­li­de en voor­al vei­li­ge ba­sis voor elk pro­ject in uti­li­teit.

Hager Paneelbouwpartner

AVO Verdelerbouw is een Hager Paneelbouwpartner en is gecertificeerde expert in het ontwerpen en assembleren van een compleet verdeelsysteem van een elektrische installatie in woningen of utiliteitsgebouwen. AVO Verdelerbouw levert diverse Hager verdeelkasten.

Zakenpartners AVO Verdelerbouw